philips

Navštivte stánek Philips Sonicare na letošním stomatologickém veletrhu PRAGODENT 2019 v Letňanech. Registrujte se a urychlete si vstup na testování nových výrobků Philips Sonicare. Navíc můžete využít unikátní limitovanou akci - sonický kartáček Philips Sonicare ProtectiveClean Trial jen za 499,-Kč (běžná maloobchodní cena 1 800,-Kč)*. Zakoupením přispějete na dobrou věc. Z každého prodaného akčního kartáčku věnujeme 100,-Kč na podporu projektu "Dentální hygiena pro neslyšící".

  • 1. Vyplňte formulář níže.
  • 2. Klikněte Odeslat
  • 3. Po registraci obdržíte potvrzovací e-mail.
  • 4. Přílohu v e-mailu si vytiskněte a přineste na stánek Philips Sonicare
* Možnost využít unikátní limitované akce platí pouze pro zubní lékaře, dentální hygienistky a studenty těchto oborů po doložení skutečnosti na stánku Philips Sonicare např. razítkem ordinace s vlastním podpisem, potvrzením o studiu oboru zubního lékařství či dentální hygieny v případě studentů atp. Kompletní pravidla akce naleznete na www.philips.cz/pragodent

 


 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odesláním vyplněného registračního formuláře umístěného na webových stránkách www.registracezubnichlekaru.cz souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři, tedy v rozsahu: povolání, jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, případně IČO (dále též jen „osobní údaje“) za podmínek příslušných právních předpisů, tj. zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a s ustanovením čl. 13 a násl. nařízení o ochraně osobních údajů, pořadatelem prodejní akce, tj. společností Philips Česká republika s.r.o., se sídlem na adrese Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 639 85 306, jako správcem. Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů pro účely prověření platné registrace a Vaší účasti v prodejní akci, a to do doby jejího ukončení, tj. do 5.10.2019. Poskytnuté osobní údaje správce neposkytuje žádným třetím osobám vyjma případů, kdy bude povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných podobných rozhodnutí. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Potvrzujete, že poskytnuté údaje jsou přesné a zavazujete se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Ve vztahu k osobním údajům máte právo:
- na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení o ochraně osobních údajů,
- na opravu, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení o ochraně osobních údajů,
-na výmaz, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů,
-na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů,
-na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení o ochraně osobních údajů,
-vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů,
-svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat,
-podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše či písemně prostřednictvím emailové adresy: privacy@philips.com