philips

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍOdesláním vyplněného registračního formuláře na www.registracezubnichlekaru.cz souhlasíte se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v registračním formuláři (dále jen „osobní údaje”) společností Philips Česká republika s.r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 639 85 306, pro účely prověření platné registrace pro možnost testování výrobků Philips Sonicare, vytvoření, vedení a využívání databáze registrovaných účastníků a vyhodnocení této marketingové akce, a to v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a na dobu 5 let (dále jen „Doba souhlasu“) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Vaše osobní údaje nebudou správcem bez Vašeho předchozího souhlasu předávány či zpřístupněny třetím osobám, vyjma případů, kdy bude správce povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných obdobných rozhodnutí.

Potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazujete se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Máte práva zejména dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu sídla správce či osobně na adrese sídla správce, máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem můžete požádat správce o vysvětlení, jakož i požadovat, aby správce odstranil závadný stav.

Zároveň udělujete ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, správci svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích správce a dále podniku společnosti Philips, resp. koncernu či skupiny Philips, a to po Dobu souhlasu a prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Jste přitom oprávněn(a) tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu sídla správce či osobně na adrese sídla správce.

<<< zpět